images part1

מאגר המומחים
הגדול במדינה

למען הסר ספק!
הציבור מוזמן לעיין בהודעת משרד הבריאות המיועדת למבקרי האתר ביחס להגדרת התואר "מומחה" ושימושיו ע"פ פקודת רופאי השיניים 1977 ! לקבלת הנוסח המלא של הודעת משרד הבריאות,
לחץ כאן !