דף הבית > טופס הרשמה לקורס

טופס הרשמה למאגר

פרטים אישיים

תאריך לידה

פרטי יצירת קשר

המידע שיפורט בטופס זה לא יופיע בפרופיל האישי שלך אא"כ תבחר לאשר אותו.

כתובת מגורים

טלפונים ופקסים

אזור חיוג גיאוגרפי

כתובת למשלוח דואר במידה ושונה מכתובת מגורים

פרטי רשתות חברתיות

פרטי השכלה

פרט את ראשי התיבות של התואר והיכן נרכש יש לפרט את שם המוסד, העיר והמדינה. אם ציינת

תארים, עליך לפרט ולהסביר אותם באופן שכל אדם ממוצע ושאינו קשור לתחום יבין אותם. למשל

תואר DOCTOR of MEDICINE : MD ד"ר - דוקטורט ברפואה - למדתי בבולוניה, איטליה.

ידיעת שפות

שפה דיבור קריאה כתיבה

פרטי מקצוע ועיסוק


checkbox
checkbox

פרטי מקום העבודה

חברות בארגונים מקצועיים

אבקש לצרף אותי לקטגוריות הבאות

arrow-iconsilde

דמי חבר שנתיים

מומחה מוסמך המכון

מומחה מוסמך המכון: מומחה שהוכשר

בקורס העשרה עזר משפטי במסגרת המכון.

175.00 ש"ח, כולל 3 סיווגים

(קטגוריה או התמחות).

כל סיווג נוסף: 15.00 ש"ח.

מומחה חוץ

מומחה חוץ: מי שלא הוכשר באמצעות

קורס העשרה עזר משפטי במסגרת המכון.

1250 ש"ח, כולל 3 סיווגים

(קטגוריה או התמחות).

כל סיווג נוסף: 45.00 ש"ח.

תשלום לשנה לשנתיים לשלוש

הסכומים הנקובים אינם כוללים מע"מ

שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס

תוקף הכרטיס

מידע חשבונית

אני מבקש להוציא את החשבונית על שם:

 

אני מבקש לשלוח את החשבונית לכתובת ביתי
אני מבקש לשלוח את החשבונית לכתובת משרדי

 

אם לכתובת אחרת, נא פרט להיכן:

העלאת תמונה

באפשרותך להעלות תמונה כבר בשלב זה או לאחר שבקשתך תאושר וישלחו אליך שם משתמש וסיסמא.

מוכח : כמות המינויים גדולה פי כמה וכמה למי שמתקינים תמונה בפרופיל שלהם, אנו ממליצים על התקנת תמונה , עדיפות לתמונה מקצועית, גברים: מומלצת תמונה מעונבת במקטורן , נשים תמונה בכסות מלאה.

עבר פלילי

בשל מעמדו/ה המיוחד של הבורר/ת ו/או העד/ה המומחה/ית ושל השירות שעליו/ה לספק, יידרש/תידרש

המועמד/ת לחתום על תצהיר המאמת את הפרטים בשאלון הרשמה זה, לרבות העובדה כי אין למועמד/ת

הרשעות קודמות בפלילים, וכי למיטב ידיעתו/ה אין כל כוונה להעמידו/ה לדין פלילי. החתימה על התצהיר

תהא בפני עו"ד, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי הקבלה והרישום במאגר.

בכל מקרה של ספק, בעניין מחיקת עבר פלילי, התיישנות עבירות, סוגי עבירות ( כגון: במיוחד תכנון ובניה,

תעבורה וכד' ) תיק פתוח שלא הבשיל כדי העמדה לדין, כל הליך פלילי אחר , אנא פנה אלינו ליעוץ טלפוני

מול עו"ד מטעם המכון, הייעוץ אינו כרוך בתשלום ואנו מחויבים ומתחייבים לדיסקרטיות מלאה.

הנחת מומחה מביא מומחה

נודה לציון שמות שני מומחים הראויים לדעתך להצטרף להשתלמות/למאגר. ככל שהמלצתך תביא לרישומם

(ולא קדמה להמלצתך פניה מהם/אליהם) אנו נזכה את חשבונך בהנחה בת 5% בהתאם להנחיותיך.

ההערות והתנאים

הנהלת המכון שומרת על זכותה לדחות רישומו ו/או הצטרפותו של כל מגיש בקשה ללא צורך בהנמקה.

הנהלת המכון שומרת על זכותה הבלעדית לערוך שינויים בתוכנית ההרצאות ו/או במרצים ו/או באתר
הלימודים ו/או במועדים.

הנהלת המכון שומרת על זכותה לא להעניק תעודת סיום למי שנמצאו בלתי מתאימים במהלך הקורס,
ו/או עד למועד הענקת התעודה.

בטול השתתפותך בהשתלמות החל מ - 14 יום לפני מועד תחילתה המשוער יחייבך בדמי בטול בסך 15%,
ובתוספת של 1% לכל יום נוסף.

חשבונית תישלח בנפרד לאחר פירעון כל תקבול ו/או זיכוי חשבוננו.

מחיר הקורס כולל סך של 108 ₪ המהווים דמי חבר לשנה ראשונה.

קבלה תישלח מיד עם קבלת התשלום.

checkbox

אין לי עבר פלילי (למעט עבירות תנועה) ולמיטב ידיעתי אין כל כוונה להעמידני לדין פלילי, (יאומת בתצהיר).

checkbox

כל הפרטים שמסרתי בשאלון הרשמה זה, אמת (יאומת בתצהיר).

checkbox

הובא לידיעתי כי יהא עלי לאמת את כל האמור בשאלון זה בתצהיר חתום בפני עורך דין.

checkbox

ברמת העיקרון אני מוכן להשתתף בהשתלמויות העשרה משפטיות שעורך המכון.

checkbox

במידה ואדרש, אמציא לכם כל תעודה ומסמך הקשורים להשכלתי, מקצועי ועיסוקי.

checkbox

קראתי את כללי האתיקה של המומחה ואת תקנון האתר ואני מתחייב לפעול על פיהם במידה ואצורף.

checkbox

קראתי את ההערות והתנאים ואני מסכים להם.