תקנון המכון

תקנון המכון


כללי 

בכפוף לתנאים שלהלן, המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים (להלן: "המכון הישראלי ") מציע באתר www.israeli-expert.co.il (להלן: "האתר") לכל גולש באמצעות האתר (להלן: "המשתמש") מידע אודות שירותי מומחי האתר (להלן: "השירות").

 

קניין רוחני

עפ"י דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין לאומיות הנוגעות בדבר מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בעיצובו ובכל תוכנה, יישום, קוד , קובץ גרפי, טקסט, חלקי טקסט, מאגרי מידע וכל חומר אחר הכלולים בו - שייכים להנהלת האתר. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה המפורשת של הנהלת האתר בכתב ומראש. סימני המסחר והשירות, בין אם נרשמו ובין אם טרם נרשמו, באתר הנם עניינו של האתר בלבד - או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של המכון או מפרסמים אלה בלבד.

 

האתר כולל בין השאר מאגר מקיף וייחודי המאגד בתוכו את העדים המומחים לענפיהם השונים ואת בעלי המקצועות המשפטיים והעזר משפטיים. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני במאגר זה שייכים למכון הישראלי ו/או לאתר זה בלבד ! אין לשכפל, להעתיק, לצלם, להקליט, לאחסן מידע, לשדר או לקלוט ו/או לעשות שימוש בכל אמצעי - אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - במאגר כולו ו/או חלקו ו/או מקצתו ו/או בכלל בכל חלק שהוא מן החומר שבאתר זה. שימוש מסחרי מכל סוג שהוא בחומר הכלול באתר זה אסור בהחלט, אלא ברשות מפורשת בכתב ומראש מהנהלת האתר.

 

המשתמש רשאי לעשות שימוש הוגן בחומר המוגן לפי הכללים הקבועים בדין. שימוש הוגן יכלול ציטוט סביר מתוך החומר המוגן תוך ציון המקור לציטוט בין אם הוא של האתר ובין אם הוא של גורם אחר.

 

אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה, או שינוי אחר ו/או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות הקניין הרוחני בו.

 

קישורים והפניות לאתרים ושימוש במידע המתפרסם בהם

באתר זה נמצאים קישורים לאתרים אחרים. הקישורים נועדו לנוחות המשתמש בלבד.

 

הנהלת האתר תנהג לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט בכל הנוגע לקישורים לאתרי אינטרנט ו/או למאגרי מידע אחרים אליהם ניתן להגיע באמצעות האינדקסים המופיעים באתר.

 

אין בין האתר לבין האתרים אליהם ניתן להגיע באמצעות הקישורים כאמור יחסים משפטיים ו/או מסחריים ואין לאתר שליטה ו/או זכות בחומר הנמצא באתרים אלה.

 

האתר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו בו יהיו תקינים ויובילו לאתרי אינטרנט פעילים.

 

האתר רשאי לשנות מעת לעת את כמות וסוג הקישורים שמופיעים באתר או להחליפם באחרים והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי.

 

אין לפרש הופעת קישורים באתר כמתן גושפנקה, אישור, המלצה, או העדפה על ידי האתר ו/או ע"י המכון הישראלי לאותם האתרים המקושרים או למפעליהם, לרבות למסמכים ו/או למוצרים ולכל חומר אחר הנמצאים בהם.

 

האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ו/או הפסד, ישיר ו/או עקיף, שיגרם לך ו/או בכלל כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע המופיע באתרים המקושרים.

 

פורומים וקבוצות דיון – מצוי בעיון מחדש

ככל שהנהלת האתר תפתח פורומים לדיון: אין לפרסם בפורומים ו/או בקבוצות הדיון מידע או פרטים שהנם בלתי חוקיים, בעלי אופן מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות ו/או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי ואשר יש בהם כדי להוות בסיס לעבירה פלילית או עילה לתביעה אזרחית.

 

האתר או גורם מוסמך אחר שקיבל אישור בכתב ומראש של הנהלת האתר והם בלבד, יהיו רשאים לפרסם במסגרת אתר זה מסרים או תכנים מסחריים, הודעות או פרסומות מסחריות.

 

אין לפרסם בפורומים או בקבוצת דיון כל מסר שיש בו כדי לפגוע בזכויות יוצרים ו/או כל דבר אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידי המפרסם. פרסום מסר כזה יתאפשר בתנאי שנתקבל אישור לכך בכתב ומראש מאת בעל הזכויות. מסרים ותכנים בכלל יובאו ויפורסמו באתר בדרכים, בצורות ובאופנים שייקבעו על ידי הנהלת האתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

 

כאשר אתה משתמש במערכת הפורומים של האתר הנך מתיר להנהלת האתר ו/או למי מעובדיו ו/או מי מטעמם להשתמש במידע שהנך מוסר, להציגו בקבוצות הדיון ולהפכו לנגיש לכל משתמש באתר.

 

פרטיות

סעיף זה אינו מתייחס לגולשים אלא אך ורק למומחים הנרשמים למאגר, אין כל איסוף פרטיי מידע אודות הגולשים !

 

האתר רשאי להשתמש בפרטים שתמסור במהלך גלישתך באתר לרבות במידע בדבר אופן ודרך השימוש באתר ובלבד שהמידע אשר ייאסף לא יזהה אותך אישית. האתר רשאי לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע עיוני או אינפורמטיבי.

 

אחריות

השירותים והמידע באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (as is). המידע המופיע באתר הוא כללי ואינו ניתן להתאמה ו/או לעיצוב לפי צרכיו ו/או דרישותיו של כל משתמש ומשתמש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המכון הישראלי לחוות דעת מומחים, מפעיליו, בעליו, מנהליו, עובדיו, עורכיו, חברות המפעילות אותו ( כולם יחד בשם כולל להלן: "המכון" ) אחריות בשל אופי השירותים ו/או מאגרי המידע ו/או פרסומים ו/או כל דבר אחר המתפרסם באתר.

 

המכון לא יישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, נזיקית או חוזית ו/או אחרת או בכלל, בשל השימוש במערכות האתר על מרכיביו, במידע ו/או במאגרים ו/או בפרסומים של המומחים בו או פרסומים אחרים המצויים באתר או לכל פעולה משפטית אחרת או בכלל שתינקט בהסתמך על האמור באתר זה ע"י מי מאלפי המומחים המנויים בו והאחריות לבדיקת מנוי המאגר מוטלת על המשתמש בשירותיו ולא תשמע כלפי המכון טענת הסתמכות בגין מידע שפרסם המומחה באתר או הועבר באמצעות המכון לצד' ג.

הנהלת המכון ממליצה לכל משתמש לדרוש מכל מומחה תקציר קורות חייו המקצועיים בטרם חתימה על הסכם עימו.

 

השימוש בשירותים האתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש.

 

המידע הנמסר לפרסום באתר יהיה נגיש לכל גולשי האינטרנט.

 

הנהלת המכון אינה אחראית לתכנים המתפרסמים באתר, ואף אינה מתיימרת לצנזר את המסרים ואת הפרטים שיפורסמו באתר, לפיכך לא מוטלת על המכון , האתר , מפעיליו , כל אחריות ו/או חבות בגין אופי המידע שיתפרסם / מתפרסם באתר.

 

אין האתר מתחייב כי למידע שיפורסם באתר תהא היענות.

 

האתר לא יהא אחראי לכל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיעודכנו על ידך ידי המומחה. 

 

האתר לא יהיה אחראי לשינויים שנעשו או יעשו בחומר המוצג ע"י המומחה, המשתמש או כל צד צד ג'.

 

האתר אינו מתחייב כי שירותיו לא יופרעו, יינתנו כסדרם או ללא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני חדירה בלתי - מאושרת למחשבים ו/או מפני חבלה בחומרה ו/או בתוכנה, ו/או בקווי תקשורת של האתר ו/או של ספקיו ו/או באתר עצמו מבכל סיבה שהיא.

 

 

מבנה האתר

הנהלת האתר תוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, לרבות את שירותיו, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, לרבות סגירתו ו/או הקפאתו באופן זמני ו/או לצמיתות ו/או הורדתו של האתר מהרשת באופן זמני או משיקוליה לצמיתות - והכל, בלא צורך להודיע לאיש על כך מראש ו/או ללא צורך לנמק את החלטתה. שינויים כאלה עשויים להתבצע, בין השאר, בהתחשב במטרות ויעדי האתר, באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בעולם המודרני ו/או לפי שיקול דעת אחר של הנהלת האתר, בלא כל צורך לנמק את החלטתה.

 

חבר האתר

החברות באתר מוגבלת לבעלי מקצועות משפטיים ועזר משפטיים בלבד. הנהלת האתר שומרת על זכותה לדחות רישומו של כל מועמד או להפסיק את רישומו של חבר במאגר מבלי צורך לנמק את סיבת הדחייה ו/או הפסקת הרישום.

 

דמי עדכון שנתיים

דמי העדכון השנתיים יחויבו מראש בראשית כל שנה ו/או במועד אחר שיקבע ע"י הנהלת האתר. הנהלת האתר שומרת על זכותה להעלות את מחיר דמי העדכון השנתיים מעת לעת בהתאם לצורך, בכל מקרה של עליה עד 25% תהא הנהלת האתר פטורה מלפנות למומחה לשם קבלת אישורו לחיוב דמי העדכון. מומחה המבקש להיגרע מהמאגר חייב להודיע על רצונו לעשות כן לא יאוחר מיום 30/11 של כל שנה, הרשמת המומחה לאתר מהווה הסכמה מראש לתנאי זה.

 

דף אישי

הנהלת האתר ע"פ בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי רשאית לבחור לאשר ו/או לפסול ו/או להימנע מלאשר ו/או לפסול את המידע והתכנים שהעלה חבר המכון על הכתב והמובאים בדף האישי/דף פרטים נוספים/פרופיל אישי.

 

הפסקת הפעילות

הנהלת האתר שומרת על זכותה לפעול ו/או לחדול מלפעול בכל עת ובכל דרך הנראית לה וזאת מבלי לנמק את החלטותיה בפני כל גוף ו/או משתמש ו/או בכלל.

 

פניות

בכל שאלה אודות שירות זה ובשאלות נוספות הנוגעות למערכת המידע באתר ניתן לפנות באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת info@israeli-expert.co.il .

 

הסתמכות על תכנים ותוצאות השימוש במידע

המשתמשים באתר מתבקשים להתייחס בזהירות ובביקורתיות למידע שמתפרסם באתר המכון הישראלי לחוות דעת מומחים. דברים אלה יפים בעיקר לדף המידע המשלים אודות המומחה או בכלל כל מידע מקצועי, כדוגמת תשובות לשאלות משפטיות ו/או דוגמאות לכתבי בי - דין ו/או דוגמאות טפסים ו/או מאמרים המתפרסמים באתר ו/או הגדרת מעמדם של המומחים, לכשאלה יופיעו בעתיד (אם יופיעו).

 

מאמרים המתפרסמים באתר משקפים את דעת מחבריהם בלבד ואין הם מהווים ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ אחר.

 

כל מקרה חייב למצוא את פתרונו במסגרת המתאימה, לפי נסיבותיו הקונקרטיות של נושא המחלוקת המונחת בבסיסו.

 

הנהלת האתר ו/או מפעיליו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמם לא יישאו באחריות למידע ולתכנים שיתפרסמו באתר עצמו או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או משימוש בהם.

 

כל פרט שיש בו כדי לשנות זכויות ו/או חובות משפטיות מחייב אימות ו/או התייחסות מקצועית ו/או חיווי-דעת מטעם בעל מקצוע או מומחה בתחום המתאים .

 

דוגמאות הטפסים או כתבי בי דין שיוצגו באתר אינם מתיימרים להיות שלמים ו/או עדכניים ו/או להופיע בנוסח מחייב, אשר יתקבל ע"י רשויות המדינה ו/או ע"י בתי המשפט ו/או ע"י גופים אחרים הנוגעים בדבר.

 

המסמכים שיתפרסמו באתר מהווים מקור לדוגמאות כלליות ומובאים לצורכי המחשה בלבד.

 

הנהלת האתר ממליצה להיוועץ בעורך דין או במומחה אחר בתחומו בטרם יוחלט לערוך מסמכים או למלא טפסים בהסתמך על המידע המתפרסם באתר.

 

אם החלטת לפעול על בסיס מידע שפורסם באתר ובפרט על המידע שנתקבל בפורומים, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך, תוצאותיה והשלכותיה.

 

במידה ותתגלה סתירה או אי התאמה בין חומר המתפרסם באתר לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של מדינת ישראל, חזקה על המכון כי רק החומר המופיע בפרסומים הרשמיים של מדינת ישראל ייחשב כנכון, אלא אם כן, טוען המכון פורשות כי הפרסום מטעם המדינה מוטעה או מטעה.

 

האתר עשוי לכלול מאגר מידע מקיף וייחודי המורכב מעדים מומחים לתחומיהם ומבעלי מקצועות משפטיים ועזר משפטיים.

 

הנהלת האתר עושה כמיטב יכולתה לבדיקת נכונות פרטי הנרשמים ואמיתותם. יחד עם זאת, הנהלת האתר מסירה כל אחריות חוזית ו/או נזיקית ו/או אחרת, ישירה ו/או עקיפה ו/או בכלל לעניין כל מידע ו/או פרטים ו/או תכנים הנמסרים באתר ו/או במאגר ההתמחות המלא.

 

הנהלת האתר לא תהא אחראית בכל דרך שהיא, באחריות ישירה ו/או עקיפה ו/או בכלל לתוצאות ו/או השלכות ו/או נזקים ו/או הפסדים שעלולים להיגרם כתוצאה מהסתמכות על המידע שבמאגר ו/או פרשנותו ו/או השימוש בו בכל דרך שהיא.

 

על המשתמש במאגר מוטלת אחריות מלאה ובלעדית לבדוק ולוודא את נכונות פרטי המומחים ו/או עורכי הדין ו/או הבוררים ו/או המגשרים ו/או העדים המומחים ו/או כל אדם אחר המופיע במאגר.

 

הנהלת האתר לא נושאת בכל אחריות ו/או חבות, ישירה ו/או עקיפה ו/או בכלל בגין תכני הפרסום שיימסרו על ידי הכלולים במאגר המעונינים לפרסם את כישוריהם ו/או התמחויותיהם ו/או טיב שירותם ו/או ניסיונם.

 

תחולת דינים ושיפוט

בכל שימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה או מהאתר הנו בבתי המשפט המוסמכים במחוז חיפה.

 

הפרת תנאי שימוש

המשתמש ישפה את בעלי האתר, מנהליו, עובדיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - בכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

המשתמש ישפה את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי גורם כלשהו כתוצאה ממידע שמסר המשתמש לפרסום באתר.

 

חיפוש במאגר

החיפוש במאגר מוגבל ל 25 רשומות ל 24 שעות, הנהלת האתר תחסום משתמש המבקש להרחיב חיפוש מעבר למספר רשומות זה .

 

מדיניות ביטול הזמנת קורס

בטול השתתפותך בהשתלמות החל מ - 14 יום לפני מועד תחילתה המשוער יחייבך בדמי בטול בסך 15%, 
ובתוספת של 1% לכל יום נוסף

 

שימוש בכרטיס אשראי או פייפאל/פרטיות

ניתן לשלם עבור הרשמה לקורסים העזר-משפטיים שעורך המכון ו/או עבור דמי עדכון פרטים בכרטיסי אשראי או בפייפאל ON LINE, הנהלת המכון מתחייבת שלא להעביר את פרטי כ. האשראי לצד ג' כלשהו למעט במקרה של הוראת בית משפט.

 

אנו מודים לכם על תשומת לב ומשוכנעים כי תפיקו את המירב. 

 

צוות המכון הישראלי לחוות דעת מומחים