כללי התקשרות, עיסוק ואתיקה מקצועית (עדים מומחים) מיח"ד, תשס"א ב/2000

כללי התקשרות, עיסוק ואתיקה מקצועית (עדים מומחים) מיח"ד, תשס"א ב/2000


 תפקיד המומחה:
מומחה מחוייב לעשות את כל אשר לאל ידו כדי לחשוף את כל האמת באשר לנושאים אליהם התבקש להתייחס בחוות דעתו .

תכליתה של עדות מומחה הינה להציג בפני ביהמ"ש דעה מקצועית אובייקטיבית ובלתי משוחדת ביחס לנושא השנוי במחלוקת בין בעלי הדין במשפט וזאת על מנת לסייע בידי ביהמ"ש לבצע כיאות את מלאכת ההכרעה השיפוטית.

 תנאים לקבלת תיק לטיפול - מומחה רשאי לקבל תיק לטיפול רק אם הוא: 

בעל ידע ו/או ניסיון ו/או הכשרה אקדמית ו/או מיומנות מקצועית המתאימים לצורך חיווי דעה בנושא השנוי במחלוקת .

בעל אמצעים ו/או משאבים ו/או יכולת מעשית להשלים את מלאכת חיווי הדעת במסגרת המועדים שנקבעו וזאת עפ"י סטנדרטים מקצועיים המקובלים בתחום ו/או בענף פעילותו.

על המומחה לסרב לקבל תיק לטיפול אם לדעתו ייבצר ממנו לערוך ולהשלים את הכנת חוות דעתו תוך זמן סביר, בהתחשב בלוח הזמנים שנקבע על ידי מזמין השירות או על ידי בית המשפט. במידה והמומחה צופה או חושש כי לא יעמוד במועד שבמסגרתו התחייב להשלים את הכנת חוות הדעת עליו להודיע על כך ללא דיחוי למזמין השירות ו/או לביהמ"ש.

 תחילת ההתקשרות:
על המומחה לוודא שהוא קיבל ממזמין השירות או מבא כוחו הנחיות והוראות ברורות וחד משמעיות באשר לאופי השירות המקצועי שהתבקש לספק, במידת האפשר בכתב, אלא אם כן הדבר אינו אפשרי בנסיבות העניין.

מייד לאחר קבלת ההנחיות וההוראות חייב המומחה להבהיר למזמין השירות מהם הנושאים והסוגיות בהם אין ביכולתו לטפל כמומחה מחמת העדר הסמכה מספקת, חוסר מידע או העדר ניסיון מקצועי.

כמו כן, על המומחה להסב את תשומה לבו של מזמין השירות למידע החסר ו/או הבלתי מספק הנחוץ לשם גיבוש עמדתו המקצועית כמומחה.

בכל מקרה, מועד הכנת חוות הדעת חייב להיות מוסכם על מזמין השירות בתחילת ההתקשרות עם המומחה.

 מאפייני חוות דעת מומחה:

 1. אובייקטיביות והעדר פניות;
 2. מהימנות ואמינות
 3. ביסוס עמדה על סטנדרטים מקצועיים גבוהים;
 4. חתירה לחשיפת האמת גם במחיר ההתנגשות עם עמדת הצד המזמין את השירות המקצועי;
 5. חיווי דעת רק בנושאים הנופלים לגדר המומחיות;
 6. הסתמכות על מקורות מדעיים ידועים ומקובלים.

אם עמדתו של מומחה לא מעוגנת דיה בחומר אקדמי או מחקרי וזאת משום שלדעתו לא קיים בנושא השנוי במחלוקת מידע מדעי מספק, יש לציין במפורש בחוות הדעת כי עמדת המומחה בעניין זה אינה אלא הערכתו האישית המבוססת על הכשרתו וניסיונו המקצועי .

 אופן עריכת חוות דעת והגשתה לבית המשפט:
באשר למרכיבים שחוות דעת מקצועית חייבת להכיל נא ראה את טופס חוות הדעת עפ"י פורמט וועדת לורד וולף המצ"ב (בקובץ דפי ההקדמה).

אם חוות הדעת מבוססת על צילומים, תוכניות, שרטוטים, חישובים וכיו"ב - כל אלה חייבים להיות מצורפים לחוות הדעת כחלק בלתי נפרד ממנה. את העתק חוות הדעת, על כל צרופותיה ונספחיה, יש להעביר, במקביל להגשתה לביהמ"ש, גם לבעל הדין שכנגד.

 הסתמכות והסתייעות ב"מומחי משנה" ו/או "מומחים מסייעים":
היה ולצורך עריכת חוות דעת, צפוי המומחה להסתייע במידע ו/או להסתמך על מידע ו/או חוות דעת של מומחי משנה ו/או מומחים מסייעים (להלן: "מומחים אחרים") יש לוודא כי :

 1. מזמין השירות הסכים מראש להסתמכות ו/או להסתייעות במומחי משנה כאמור;
 2. מומחיותם, תחומי התמחותם, הכשרתם, ניסיונם וכישוריהם הרלוונטיים של המומחים האחרים צויינו בפתיח לחוות הדעת העיקרית.

 התנהגות מקצועית:
בהכנת חוות דעת חייב מומחה להתנהג ולנהל את ענייניו בהתאם לקוד ההתנהגות של אותו גוף מקצועי אליו הוא משתייך ולתקנון לו הוא כפוף . במידה ואינו משתייך לגוף מקצועי כאמור מן הראוי שהמומחה יפעל עפ"י כללי התקשרות, עיסוק ואתיקה מקצועית (עדים מומחים) של המכון הישראלי לחוות דעת עדים מומחים ובוררים תשס"א ב/2000. על המומחה חלה חובה להימנע מלהביע עמדה בפני כל אדם או גוף בנושא בו נתבקש לחוות את דעתו, אלא ברשות מזמין חוות הדעת או כאשר מוטלת עליו חובת גילוי מכוח הדין .

 סודיות:
מבלי לגרוע מכללי החסיון הנהוגים בדיני הראיות יחולו על המומחה הכללים הבאים:

על המומחה המכין את חוות דעתו חלה חובת סודיות באשר לזהות מזמין השירות ו/או סוג השירות שהוזמן ו/או כל פרט אחר אודות מזמין השירות שהובא לידיעת המומחה במהלך הכנת חוות הדעת. המומחה רשאי לגלות מידע בדבר אופי השירות המוענק למזמין השירות ובלבד שנתקבלה ממנו הסכמה מראש. המומחה חייב לגלות מידע כאשר מוטלת עליו חובת גילוי מכוח הדין. על המומחה לדאוג כי עובדי משרדו וכל המסייע לו בהכנת חוות הדעת יחתמו על הצהרת סודיות לגבי החומר ו/או הפרטים ו/או המידע שהגיעו לידיעתם במסגרת עבודתם ו/או במהלך פעילותם בשירות המומחה.

 חוסר פניות והעדר ניגוד עניינים:
בטרם יחל המומחה במלאכת חיווי הדעה יגלה למזמין השירות כל עניין אישי ו/או כספי ו/או אחר ו/או כל פרט משמעותי אשר בכוחם להשפיע על שיקול דעתו המקצועי של המומחה ו/או לגרום לו לסטות ו/או לא לקיים את ההנחיות לביצוע חיווי דעתו ובין היתר יגלה:

 1. כל אינטרס ו/או עניין עסקי מכל מין וסוג שהוא שיש בהם כדי להתחרות עם ענייניו העסקיים של מזמין השירות.
 2. כל עניין פיננסי ו/או אחר שיש למומחה במוצרים ו/או שירותים שמספק מזמין השירות ואשר נושא המחלוקת במשפט נוגע אליו.
 3. כל עניין אישי אחר שמעורב בנשוא חוות הדעת .
 4. המומחה חייב לדווח וליידע את מזמין השירות או את בא כוחו באשר לכל ניגוד עניינים ו/או חשש למשוא פנים המתעוררים במהלך ביצוע מלאכת חיווי הדעת . המומחה חייב לשקול האם קיים צורך לבדוק באופן בלתי אמצעי את נשוא חוות הדעת, לבצע ביקור במקום, לקיים בדיקות או מבחנים נחוצים מכל מין וסוג ואם החליט לעשות זאת עליו לבצע את כל ההכנות והתיאומים הנדרשים עם מזמין השירות ו/או בא כוחו.

 תנאי לאימוץ חוות דעת מומחה:
על המומחה לשוות לנגד עיניו כי המבחן לאימוץ חוות דעתו יהא, האם סיפק המומחה מידע חיוני בנושא השנוי במחלוקת בין בעלי הדין ואשר בלעדיו בית המשפט היה מתקשה להכריע במחלוקת.

 שינוי עמדה:
אם לאחר הגשת חוות הדעת על ידי בעלי הדין, עד מומחה מטעם אחד הצדדים שינה את דעתו בנושא השנוי במחלוקת, אם בשל העיון בחוות דעתו של המומחה שכנגד ואם מחמת כל סיבה אחרת, עליו להודיע ללא דיחוי לביהמ"ש על שינוי עמדתו כאמור וזאת באמצעות בא כוחו של הצד שמטעמו העיד .

 דיון מומחים:
מומחה חייב להיות מודע לאפשרות שביהמ"ש יורה לו להשתתף בדיון עם מומחה/ים מטעם בעל/בעלי הדין שכנגד במטרה להשיג הסכמה כוללת או חלקית בנושאים השנויים במחלוקת ו/או בניסיון לצמצם את נקודות המחלוקת בין הצדדים. במידה והוחלט על דיון שכזה על המומחה לבצע הכנות לקראתו כדלקמן:

 1. להכין נושאים עיקריים לדיון;
 2. לבדוק מהן הנקודות העיקריות בהן קיימת הסכמה בין המומחים;
 3. לבדוק מהן הנקודות העיקריות של אי הסכמה והמחלוקת בין המומחים .

 נגישות וזמינות עבור ביהמ"ש והתייצבות לדיון:
הסכמת המומחה להכין את חוות הדעת עבור מזמין השירות כמוה כנכונות להיות מוזמן לביהמ"ש כדי להעיד. המומחה חייב לנקוט אמצעים סבירים כדי לוודא שהוא יוכל להתייצב בביהמ"ש אם וכאשר הדבר יידרש ממנו.

 שאלות הבהרה, עדות וחקירה נגדית:
מומחה חייב להיות מודע לאפשרות כי הוא יתבקש להשיב לשאלות הבהרה שיועלו על ידי בעל דין שכנגד או בא כוחו ועליו לעשות זאת באופן מקצועי, ללא פניות ובהקדם האפשרי.

בעת הכנת חוות דעתו על המומחה לקחת בחשבון ולהתייחס לנושאים אשר בעל הדין שכנגד עשוי להעלות בחקירה הנגדית במטרה להפתיע את המומחה, לערער את אמינות חוות דעתו ולהעמיד בספק את מהימנות עדותו.

 מומחה שנבצר ממנו להחקר על חוות דעתו:
במקרה שנבצר מהמומחה להחקר על חוות דעתו, בידי ביהמ"ש נתונה הסמכות להחליט כיצד להתייחס לחוות הדעת - האם לאמצה, בשלמות או באופן חלקי , או שמא לדחותה או להעניק לה משקל מועט מחמת היותה עדות שמיעה לכל עניין ודבר.

 שכר טרחה:

קביעת שכר טרחה מותנה בתוצאות משפט נוגדת את כללי האתיקה של המכון.
מומלץ למומחה להשתמש בהסכם התקשרות סטנדרטי שבו יוסדרו תנאי התשלום עבור השירות המקצועי אותו הוא מעניק ובין היתר יש לכלול את הנושאים הבאים:

 1. קביעת שכר לפי שעת/יום עבודה, סוג הנושא שבמחלוקת ו/או כל נוסחה אחרת לתשלום הולם עבור הכנת חוות דעת;
 2. הוצאות לצורך בדיקת נשוא חוות דעת, הוצאות בגין הימצאות מחוץ למשרד וכיו"ב;
 3. בטוחות לתשלום השכר במקרה והוא משולם על ידי צד ג' כלשהו

 תלונות וקבילות מזמין השירות: 

מומחה חייב לספק למזמין השירות אמצעים לטיפול ופתרון הקבילות, התלונות והטענות שיכולות להתעורר במהלך ביצוע הכנת חוות הדעת ובין השאר יש להעמיד לרשות מזמין השירות אמצעים כדלקמן:

 1. בתחילת ההתקשרות על המומחה לספק למזמין השירות מידע בדבר אופן פתרון סכסוכים ומחלוקות בענף ו/או בארגון ו/או בהתאגדות ו/או בגוף המקצועי אליו משתייך המומחה ולתקנון לו הוא כפוף, ו/או לתקנון המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים.
 2. בהעדר גוף כזה, מומלץ להכפיף את פתרון המחלוקות בתחום עריכת חוות הדעת להסכמה עקרונית, למנות בורר מטעם המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים ו/או "עמית", העמותה לעידוד קשר בין מקצועי, והכל בהתאם לפרוצדורה למינוי בורר המקובלת במוסדות אלה.
 3. לספק למזמין השירות מען של נציב פניות הציבור הפועל בארגון ו/או התאגדות ו/או גוף מקצועי שבו חבר המומחה ולתקנון לו הוא כפוף מבחינה מקצועית ואתית.