10 עצות מעשיות לבחירת המומחה

10 עצות מעשיות לבחירת המומחה


 ניסיון
יש לבדוק שהמומחה עוסק בתחום המקצועי פרק זמן הנחזה כמאפשר צבירת ניסיון ומומחיות.

 אסמכתאות
דרוש לראות מסמכים המעידים על השתייכות מקצועית, כגון: תעודת סיום, מאמרים מקצועיים, הרצאות, מחקרים, השתתפות פעילה בהשתלמויות העשרה ובימי עיון וכיו"ב.

 איגוד מקצועי - יתרון 
מומחה המאוגד מקצועית בגופים כגון: לשכת עורכי הדין, לשכת רואי החשבון, לשכת שמאי המקרקעין ו/או בכלל כל גוף המקיים מנגנון פנימי של שיפוט ואכיפה.

 ניקיון כפיים
על מזמין חוות הדעת מוטלת אחריות לוודא ולברר שעברו של המומחה לא הוכתם בפלילים. 
מומלץ להתנות נושא זה בהסכם התקשרות כתוב. יודגש: במקום בו נדרש בית המשפט לבסס החלטותיו על סמך חוות דעתו של מומחה, יגלה בית המשפט רגישות מיוחדת בכל הקשור לאמינות המומחה.

 אי פסילה
שים לב ! עובדת פסילתו של מומחה מלהחזיק ברשיונו המקצועי ( אפילו הייתה הפסילה לזמן קצר בלבד ) יש בה כדי הדלקת אור אדום.

 חקירת העבר
שים לב שעברו של המומחה אינו נגוע בחוליים מקצועיים, אפילו הדבר מחייב חדירה לחייו הפרטיים של המומחה. יש להציג למומחה שאלות נוקבות כגון: האם מעולם לא פסל בית המשפט את חוות דעתך או עדותך , האם מעולם לא נתבעת או נמצאת חייב בדין בגין רשלנות מקצועית.

 המומחה ואישיותו
פקח עין על אישיותו, מיזגו, מסוגלותו של המומחה, לרבות נכונותו לפעול בשיתוף פעולה. כל אלה מהווים תנאי הכרחי להצלחת הדיון בבית המשפט ומשפיעים בהכרח גם על תוצאותיו. עדיף להישמר ממומחה איכותי ככל שיהא אם מזגו אינו מאפשר שיתוף פעולה.

 הכרעות דין קודמות
אין להתרשם ממומחה המתפאר באין ספור הופעותיו בבתי המשפט, דרוש לראות את תוצאות עדותו ע"י קריאת פסקי דין במשפטים בהם היה מעורב. 
שים לב להערות השופט ביחס לחוות דעתו של המומחה. שופטים נוקטים שפה "רכה" שעה שהם מבקרים את איכותה של חוות דעת המומחה. ביטויים כגון: "לא שוכנעתי" או " טענת המומחה המלומד........לא נראית סבירה בעיני " וכיו"ב הערות, אינן אלא הבעת אי אמון לשמה !

 עדות המומחה בבית המשפט
שים לב , חוות דעת מומחה מהווה תשתית חשובה ביותר, אולם ללא העדתו של המומחה בבית המשפט, חוות הדעת לא שווה את הנייר עליו נכתבה !

 שכר המומחה
מומחה יכול לסרב להופיע בבית המשפט אם לא שולם לו שכרו. למניעת אי הבנות מומלץ לסכם את תנאי ההתקשרות מראש ובכתב !

 

עלויות - שלבים - כללי

  • פגישה ראשונה עם מזמין חוות הדעת ובדיקת החומר הראשוני . ( בדר"כ בעלות של בין 20% - 10% מעלות חוות הדעת הכוללת ).
  • עריכת חוות דעת ( גם קבלת תשובה שאין מקום להגשת חות דעת הינה חוות דעת בפני עצמה והיא נכללת בעלויות המקדמה במידה ויש מקום לעריכת חוות דעת יש להשלים את עלותה בשלב זה).
  • הופעת העד המומחה לדיון בבית המשפט ( לא כלול בעלויות חוות הדעת המחיר ע"פ שעת עבודה + זמן נסיעות ).
  • שאלות הבהרה המוגשות לעד המומחה ( מחויבות ע"פ שעת עבודה של המומחה ).